Regulamin

REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW

“POLSHAPRIVET!”

www.festivalpolshaprivet.pl                                                                                                                                                               www.facebook.com/festivalpolshaprivet

§ 1
TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU

Termin 3 listopada 2017
Miejsce: Dom Ludowy w Supraślu, Hol i Aula Widowiskowa Uniwersytetu w Białymstoku

bjhiosrjhbsebrn

§ 2
ORGANIZATORZY FESTIWALU

Organizator: Biuro Podróży „ALBICJA” Białystok , ul. Św. Rocha 10 lok. 218,  tel. 85 746 00 95, tel. 727 846 739, email: office@albicja.pl
Osoba odpowiedzialna: Ewa Kondraciuk, tel. 505 103 603, ewa@albicja.pl

dfkgvbeasiub

§ 3
PATRONATY I PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Supraśl, Marszałek Województwa Podlaskiego
PARTNERZY: Fundacja „Okno na Wschód”, Szkoła Estradowa im. Anny German w Białymstoku, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

dfkgvbeasiub

§ 4
JURY FESTIWALU

Międzynarodowe Jury Festiwalu, w skład którego wchodzą przedstawiciele muzyki, kultury i tańca.
Za pracę Jury odpowiada przewodniczący wybrany spośród członków Jury.
Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
Organizator opublikuje wyniki Konkursu Festiwalowego na stronie ww.festivalpolshaprivet.pl po zakończeniu Festiwalu, najpóźniej do 11.11.2017

dfkgvbeasiub

§ 5
NAGRODY

Nagrody w postaci dyplomów, podziękowań, pucharów wręczane są podczas Gali Finałowej Festiwalu.

dfkgvbeasiub

§ 6
UCZESTNICY KONKURSU

Dzieci i młodzież od 6 do 25 roku życia z Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i innych państw.

dfkgvbeasiub

§ 7
KATEGORIE RODZAJOWE I WIEKOWE KONKURSU:

Konkurs Festiwalowy odbędzie się w kategoriach: zespoły, soliści, duety, trio, quartet….
Konkurs Festiwalowy odbędzie się w następujących kategoriach:
I kategoria choreografia
rodzaje: taniec klasyczny, ludowy, taniec towarzyski, taniec nowoczesny
Kategoria wiekowa: a) 6-9 lat
 edcveffdbpk[njkly0 b) 10-13 lat
edcveffdbpk[njkly0yc) 14-17 lat
edcveffdbpk[njkly0hd
) 18-25 lat
Jeden występ w dla każdej kategorii wiekowej nie dłuższy niż 6 min.

edcveffdbpk[njkly0 

II kategoria śpiew:
rodzaj: ludowy, estradowy
Kategoria wiekowa: a) 6-9 lat
edcveffdbpk[njkly0 b) 10-13 lat
edcveffdbpk[njkly0 c) 14-17 lat
edcveffdbpk[njkly0 d
) 18-25 lat
Jeden utwór w dla każdej kategorii wiekowej nie dłuższy niż 4 min.

edcveffdbpk[njkly0 

III kategoria rzemiosło artystyczne:
rodzaj: wyroby rękodzieła artystycznego: origami, wycinanka, papierowa wiklina, decoupage, artystyczna ceramika, wyplatanie, filcowanie, haft ręczny, biżuteria sztuczna, beading na krośnie (biżuteria wykonywana z różnego rodzaju koralików i kryształków), masy plastyczne, filcowanie, wire wrapping (biżuteria z drutów), makrama i inne.
Kategoria wiekowa: a) 10-13 lat
edcveffdbpk[njkly0 b) 14-17 lat
edcveffdbpk[njkly0 c
) 18-25 lat
Prace mogą być indywidualne lub zespołowe. Uczestnicy mogą przedstawić jednocześnie kilka prac. Wymiary bez ograniczeń. Praca powinna być estetyczna, staranna, o dobrej jakości, wykonana z materiałów nie zagrażających zdrowiu i życiu. Temat pracy dowolny według uznania uczestnika. Nie będą przyjmowane prace z treścią obrażającą, ukazujące ataki agresji rasistowskiej, narodowej i socjalnej.

edcveffdbpk[njkly0  
§ 8
PODKŁADY MUZYCZNE I INSTRUMENTY

Organizator zapewnia odtworzenie muzyki na nośniki CD-AUDIO/USB
Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych.

edcveffdbpk[njkly0 

§ 9
SCENY FESTIWALOWE

Białystok, kategoria choreografia: szerokość 10,5 m, głębokość 7 m, wysokość 7 m.

Białystok, kategoria rzemiosło artystyczne: hol Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Supraśl, kategoria śpiew: szerokość 7,6 m, głębokość 5,7 m, wysokość 3,7 m.

edcveffdbpk[njkly0 

§ 10
PROGRAM FESTIWALU

Ramowy program Festiwalu znajduje się na stronie www.festivalpolshaprivet.pl
Ostateczny program festiwalu będzie umieszczony na stronie festiwalu najpóźniej do 20.10.2017. Kolejność występujących uczestników będzie ogłoszona na stronie po 20.10.2017

edcveffdbpk[njkly0 

§ 11
KONCERT GALOWY

Na Koncert Galowy zaproszeni są wszyscy uczestnicy Festiwalu i publiczność, wstęp wolny.
Podczas Gali Finałowej ogłoszone będą wyniki oraz wystąpią uczestnicy Festiwalu rekomendowani przez Jury.

edcveffdbpk[njkly0 

§ 12
WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Przesłanie do dnia 29.09.2017 formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.festivalpolshaprivet.pl oraz wniesienie opłaty wpisowej:
200 zł. za zespół w danej kategorii rodzajowej i wiekowej
50 zł. za duet lub solistę w danej kategorii rodzajowej i wiekowej
100 zł. za zespół za uczestnictwo w każdej kolejnej kategorii rodzajowej i wiekowej
25 zł. za za duet lub solistę w każdej kolejnej kategorii rodzajowej i wiekowej
10 zł od osoby/od każdej osoby w zespole za uczestnictwo w kategorii rzemiosło artystyczne

edcveffdbpk[njkly0 

Nr konta organizatora:
Biuro Podróży „ALBICJA”, 15-879 Białystok , ul. Św. Rocha 10 lok. 218:
nr konta 09 1750 0012 0000 0000 3248 4077

edcveffdbpk[njkly0 

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

edcveffdbpk[njkly0 

3. Uczestnicy Festiwalu, opiekunowie, instruktorzy, nauczyciele wyrażają zgodę na rejestrację przebiegu Festiwalu, odtwarzanie i rozpowszechnianie zarejestrowanego materiału na wszelkich dostępnych nośnikach dźwięku oraz publikację wizerunku. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

edcveffdbpk[njkly0 

4. Uczestnicy Festiwalu, opiekunowie, instruktorzy, nauczyciele wyrażają zgodę na przetwarzanie zgłoszonych danych osobowych oraz na bezpłatne wykorzystanie ich na potrzeby Festiwalu i Konkursu Festiwalowego oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Festiwalu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

edcveffdbpk[njkly0 

5. Pełne oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku należy pobrać ze strony www.festivalpolshaprivet.pl i wysłać pocztą tradycyjną na adres organizatora Festiwalu do 29.09.2017

edcveffdbpk[njkly0 

§ 13
ZAKWATEROWANIE oraz UDZIAŁ W WYCIECZKACH

Organizator świadczy usługę zakwaterowania i realizację wycieczek według potrzeb uczestników na ich własny koszt. W tej sprawie należy skontaktować się z Organizatorem ewa@albicja.pl.

 

§ 14
INNE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

1. Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się i przyjeżdżają na własny koszt.

edcveffdbpk[njkly0 

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo oraz porządek w miejscach gdzie odbywa się Festiwal.

edcveffdbpk[njkly0 

3. Niepełnoletni uczestnicy przyjeżdżają z instruktorem i opiekunami w liczbie określonej obowiązującymi przepisami. Instruktor ponosi całkowitą odpowiedzialność za prezentację i bezpieczeństwo uczestników oraz porządek w miejscach gdzie odbywa się Festiwal.

edcveffdbpk[njkly0 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy podczas trwania Festiwalu.

edcveffdbpk[njkly0 

5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator.

edcveffdbpk[njkly0 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

edcveffdbpk[njkly0 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ilości osób zakwalifikowanych do Festiwalu.

edcveffdbpk[njkly0 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje zgłoszonym uczestnikom rekompensata lub jakiekolwiek odszkodowanie.

edcveffdbpk[njkly0 

§ 15
DANE KONTAKTOWE

Biuro Podróży „ALBICJA” 15-879 Białystok , ul. Św. Rocha 10 lok. 218, tel. 85 746 00 95, tel. 727 846 739, email: office@albicja.pl
Osoba odpowiedzialna: Ewa Kondraciuk, tel. 505 103 603, ewa@albicja.pl
Pytania kierujemy na skrzynkę : pytanie@albicja.pl ; ewa@albicja.pl
Zgłoszenia wysyłamy na skrzynkę: rezerwacja@albicja.pl

PolshaPrivet © 2018