Regulamin

REGULAMIN

III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW

“POLSHAPRIVET!”

1. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU

termin 26-28.10.2018

miejsce: Dom Ludowy w Supraślu, aula widowiskowa Uniwersytetu w Białymstoku

2. ORGANIZATOR FESTIWALU

Fundacja na rzecz edukacji, inicjatyw młodzieżowych i porozumienia

międzykulturowego „PEJZAŻE KULTUR”

Adres: 01-016 Warszawa, Al. Solidarności 96 lok. 36, email: fundacjapejzazekultur@gmail.com

osoba odpowiedzialna: Ewa Kondraciuk tel. 505 103 603 ewa@albicja.pl

3. PATRONAT HONOROWY

wystąpiono o patronat do:

Burmistrz Miasta Supraśl

Prezydent Miasta Białystok

Marszałek Województwa Podlaskiego

4. JURY FESTIWALU

Międzynarodowe Jury Festiwalu, w skład którego wchodzą przedstawiciele muzyki, kultury i

tańca. Za pracę Jury odpowiada przewodniczący wybrany spośród członków Jury. Od decyzji

Jury nie przysługuje odwołanie. Organizator opublikuje wyniki Konkursu Festiwalowego na

stronie www.festivalpolshaprivet.pl po zakończeniu Festiwalu, najpóźniej do 05.11.2018

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY

Ogłoszenie wyników i nagrody w postaci dyplomów, podziękowań, pucharów wręczane są

podczas Gali FinałoweFestiwalu.

6. UCZESTNICY KONKURSU

Dzieci i młodzież od 6 do 25 roku życia w różnych kategoriach wiekowych z Polski, Białorusi,

Ukrainy, Litwy, Rosji i obwodu kaliningradzkiego oraz innych państw.

7. KATEGORIE RODZAJOWE I WIEKOWE KONKURSU:

Konkurs Festiwalowy odbędzie się w kategoriach: zespoły, soliści, duety, trio, quartet….

Konkurs Festiwalowy odbędzie się w następujących kategoriach:

I kategoria choreografia

rodzaje: taniec klasyczny, ludowy, sportowy, taniec towarzyski, orientalny , taniec nowoczesny,

estradowy, dziecięca etiuda taneczna

kategoria wiekowa:

a) 6-10 lat b) 11-14 lat c) 15-18 lat d) 19-25 lat

Jeden występ w dla każdej kategorii wiekowej nie dłuższy niż 6 min.

II kategoria śpiew:

rodzaj: operowy, ludowy, estradowy,

kategoria wiekowa:

a) 6-9 lat b) 10-12 lat c) 13-15 lat d) 16-18 lat e) 19-25 lat

Jeden utwór w dla każdej kategorii wiekowej nie dłuższy niż 4 min.

III piosenka autorska

kategoria dla jednego autora lub zespołu

a) 12-15 lat b) 16-18 lat c) 19-25 lat

Jeden utwór którego wykonawca jest autorem tekstu i muzyki lub utwór autorski napisany dla wykonawcy, dla każdej kategorii wiekowej nie dłuższy niż 4 min. 

IV wykonanie instrumentalne

kategoria dla solistów

a) 9-11 lat b) 12-14 lat c) 15-17 lat d) 18-25 lat

kategoria dla zespołów

a) 9-11 lat b) 12-14 lat c) 15-17 lat d) 18-25 lat

kategoria dla orkiestr

a) miks kategoria wiekowa

Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych i nagłośnienia instrumentów.

Do dwóch utworów dla każdej kategorii wiekowej: soliści każdy nie dłuższy niż 4 min., zespoły

każdy do 6 min, orkiestry każdy do 10 min.

V własna kompozycja muzyczna

kategoria dla solistów

a) 9-11 lat b) 12-14 lat c) 15-17 lat d) 18-25 lat

Jeden utwór dla każdej kategorii wiekowej nie dłuższy niż 4 min. na własnym instrumencie bez

nagłośnienia, (dopuszcza się również akompaniament do wykonania)

VI sztuka cyrkowa

a) do 10 lat b) 11-13 lat c) 14-16 lat d) 17-19 lat e) 20-25 lat

Jeden utwór w dla każdej kategorii wiekowej nie dłuższy niż 5 min.

VII rzemiosło artystyczne

a) 10-12 lat b) 13-15 lat c) 16-18 lat d) 19-25 lat

Wszystkie dziedziny rzemiosła artystycznego, praca indywidualna lub grupowa, uczestnik

może przekazać do konkursu jedną lub więcej prac , wymiary pracy bez ograniczeń.

VIII moda ekologiczna

kategoria indywidualna i zespołowa

a) 10-12 lat b) 13-15 lat c) 16-18 lat d) 19-25 lat

Pokaz kreacji z ekologicznych materiałów.

IX teatr mody „ Najlepsza kolekcja”

kategoria indywidualna i zespołowa

a) 10-12 lat b) 13-15 lat c) 16-18 lat d) 19-25 lat

Pokaz mody od 5 kolekcji wzwyż.

X twórczość teatralna

kategoria soliści, duety, zespoły

a) 7-10 lat b) 11-14 lat c) 15-18 lat d) 19-25 lat

Jeden zakończony utwór teatralny z podkładem muzycznym lub bez, nie dłuższy niż 15 min.

8. PODKŁADY MUZYCZNE I INSTRUMENTY

Organizator zapewnia odtworzenie muzyki na nośniki CD-AUDIO/USB

Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych.

9. SCENY FESTIWALOWE

W zależności od ilości uczestników organizator przewiduje przeprowadzenie Festiwalu

na następujących scenach:

szerokość 10,5 m, głębokość 7 m, wysokość 7 m (aula widowiskowa UwB)

szerokość 7,6 m, głębokość 5,7 m, wysokość 3,7 m (Dom Ludowy w Supraślu)

10. PROGRAM FESTIWALU

Ramowy program Festiwalu znajduje się na stronie www.festivalpolshaprivet.pl

Ostateczny program festiwalu i kolejność występujących uczestników będzie ogłoszona na

stronie www.festivalpolshaprivet.pl 14.10.2018

11. KONCERT GALOWY

Na Koncert Galowy zaproszeni są wszyscy uczestnicy Festiwalu i publiczność, wstęp wolny.

Podczas Gali Finałowej ogłoszone będą wyniki oraz wystąpią uczestnicy Festiwalu

rekomendowani przez Jury. Organizator Festiwalu telefonicznie poinformuje rekomendowanych

uczestników o zaproszeniu do wystąpienia na Gali Finałowej.

12. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Przesłanie do dnia 16-23.09.2018 formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie

www.festivalpolshaprivet.pl oraz wniesienie opłaty wpisowej :

Opłata wpisowa podstawowa

l.p

KATEGORIA

SOLIŚCI

DUETY

ZESPOŁY

od 3 os wzwyż

ORKIESTRY

CHÓRY

1

choreografia

100 zł

10

30

2

śpiew

100 zł

10

30

10

3

piosenka autorska

100 zł

4

wykonanie instrumentalne

100 zł

100 zł

100 zł

10

5

własna kompozycja muzyczna

100 zł

6

sztuka cyrkowa

50 zł

100 zł

10

7

rzemiosło artystyczne

każdy uczestnik opłaca 10 zł.

8

moda ekologiczna

każdy uczestnik opłaca 10 zł.

9

teatr mody „Najlepsza kolekcja”

każdy uczestnik opłaca 10 zł.

10

twórczość teatralna

50 zł

10

10

Za uczestnictwo w każdej kolejnej kategorii rodzajowej i wiekowej tego samego solisty, duetu,

zespołu opłata wynosi 50 % kwoty podstawowej opłaty wpisowej.

Nr konta organizatora:

Fundacja „PEJZAŻE KULTUR”, 01-016 Warszawa, Al. Solidarności 96 lok. 36

nr konta mBank S.A. 71 1140 2004 0000 3902 7797 9498

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z

akceptacją Regulaminu Konkursu.

3. Uczestnicy Festiwalu, opiekunowie, instruktorzy, nauczyciele wyrażają zgodę na rejestrację

przebiegu Festiwalu, odtwarzanie i rozpowszechnianie zarejestrowanego materiału na wszelkich

dostępnych nośnikach dźwięku oraz publikację wizerunku. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie

jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

4. Uczestnicy Festiwalu, opiekunowie, instruktorzy, nauczyciele wyrażają zgodę na przetwarzanie

zgłoszonych danych osobowych oraz na bezpłatne wykorzystanie ich na potrzeby Festiwalu i

Konkursu Festiwalowego oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Festiwalu. Niniejsza

zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

5. Pełne oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na

wykorzystanie wizerunku należy pobrać ze strony www.festivalpolshaprivet.pl i wysłać w

dniu aplikacji ( wysłania zgłoszenia) na „Konkurs” pocztą tradycyjną na adres Biura

Festiwalu: ul. św. Rocha 10 lok. 218 15-879 Białystok.

13. INNE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

1. Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się i przyjeżdżają na własny koszt.

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo oraz porządek w miejscach

gdzie odbywa się Festiwal.

3. Niepełnoletni uczestnicy przyjeżdżają z instruktorem i opiekunami w liczbie określonej

obowiązującymi przepisami. Instruktor ponosi całkowitą odpowiedzialność za prezentację i

bezpieczeństwo uczestników oraz porządek w miejscach gdzie odbywa się Festiwal.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy podczas trwania Festiwalu.

5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ilości osób zakwalifikowanych do Festiwalu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez podania przyczyny. Z tego tytułu

nie przysługuje zgłoszonym uczestnikom rekompensata lub jakiekolwiek odszkodowanie.

14. DANE KONTAKTOWE

Biuro Festiwalowe w Białymstoku, ul. Św. Rocha 10 lok. 218

Osoba odpowiedzialna: Ewa Kondraciuk tel. 505 103 603 ewa@albicja.pl

Pytania kierujemy na skrzynkę : pytanie@albicja.pl

Zgłoszenia wysyłamy on line ze strony www.festivalpolshaprivet.pl lub na skrzynkę

rezerwacja@albicja.pl

konto bankowe:

Fundacja „Pejzaże Kultur”

mBank S.A. nr 71 1140 2004 0000 3902 7797 9498

PolshaPrivet © 2019